obchodní podmínky

Obchodní podmínky

V plenkách s.r.o.
Poljanovova 3159
Praha 4
IČ: 06806996

Zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze spis. zn. C 289335

 pro prodej zboží konečným uživatelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://v-plenkach.cz/

 

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

  1. Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky či „OP“) společnosti V plenkach s.r.o., se sídlem Poljanovova 3159, Praha 4, identifikační číslo: 06806996 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo ( „kupní smlouva,“ „smlouva o dílo“ či „smlouva“ ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující, “) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://v-plenkach.cz/ („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.
  2. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.
  3. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze po dohodě Smluvních stran uzavřít i v anglickém jazyce.
  4. Tyto OP se obdobně použijí i při objednávce prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku (např. email) a s určitými obměnami i při osobní objednávce či mimo prodejní prostory kupujícího (vyplnění objednávky-formuláře či rovnou koupě na místě), zejména podpisem objednávky, vyplněním listinného objednávkového formuláře apod., není-li stanoveno jinak.
  5. Okamžikem podání objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Obě strany jsou uzavřením smlouvy vázány těmito obchodními podmínkami.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

 • UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží („uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

 • UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  4. Pro objednání zboží kupující objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář („objednávka“) obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží,
   2. ceně zboží,
   3. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
   4. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   5. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Stejné informace musí prodávající sdělit kupujícímu i před uzavřením smlouvy prostřednictvím ostatních prostředků komunikace na dálku.

  1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na a dresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce („elektronická adresa kupujícího“).
  2. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává zboží uvedené v objednávce, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Vyplnění všech údajů a náležitostí předepsaných ve formuláři je podmínkou platnosti objednávky.
  3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, pokud jsou údaje v objednávce neúplné, nebo je kupující osoba, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vůči prodávajícímu. Prodávající si dále vyhrazuje právo nepřijmout objednávku v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu či obrázku zboží uvedeného na webové stránce.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.
  5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce nebo v uživatelském rozhraní („elektronická adresa kupujícího“).

 

 

 • CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený  v potvrzení objednávky („účet prodávajícího“);
   2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
   3. bezhotovostně platební kartou.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Kupní cena je splatná do 2 dnů od potvrzení objednávky. Pokud kupující neuhradí kupní cenu ani do 14 dnů od potvrzení objednávky, pozbývá smlouva mezi kupujícím a prodávajícím platnosti a prodávající je oprávněn vrátit kupní cenu a nedodat kupujícímu objednané zboží.
  4. Kupující je povinen uvést při platbě variabilní symbol (číslo objednávky). Dnem úhrady se rozumí den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího..
  7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží dopravci, nebo při osobním doručení převzetím zboží kupujícím. Vlastnické právo přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.
  8. V případě, že je zboží po dohodě s prodávajícím doručováno zvláštním způsobem dle požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  9. V případě prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

 

 

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

  1. Spotřebitel je kupující – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  2. Pokud byla kupní smlouva uzavřena s kupujícím – spotřebitelem pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy nikoliv osobně v provozovně prodávajícího a netýká se zboží na objednávku či zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele či pro jeho osobu, má kupující právo v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.
  3. Pokud lze od smlouvy odstoupit, má kupující právo tak učinit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Konkrétní postup je následující:
   1. Kupující ve výše uvedené lhůtě zašle odstoupení od smlouvy nejlépe ve formě emailové zprávy na shop@v-plenkach.cz tímto textem: „Rozhodl/a jsem se odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.ROK, číslo faktury ………. a žádám o vrácení kupní ceny na bankovní účet číslo:……….“ Datum a podpis. Prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí doručení odstoupení.
   2. Kupující doručí zboží na adresu prodávajícího do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu spolu s přiloženou kopií odstoupení od smlouvy.
   3. Kupující musí zboží vrátit úplné, nepoužité, s kompletní dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, čisté, v původním nepoškozeném obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, případně budou způsobeny další škody, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  4. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající ale není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
  6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 1. VÝROBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘEPRAVA
  1. Zboží je odesláno kupujícímu do 2 pracovních dní .po uhrazení ceny zboží.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží ani při opakovaném (tj. druhém) dodání, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Kupující je kromě ostatních nároků prodávajícího povinen nahradit prodávajícímu náklady na opakované dodání zboží a veškerou škodu vzniklou odstoupením od smlouvy. Prodávající je oprávněn započíst tyto své nároky na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny a kupujícímu vrátit jen rozdíl zbylý po započtení. O započtení je prodávající povinen kupujícího informovat a prokázat mu výši započtené částky.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen bezodkladně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující zboží převezme, je povinen bezodkladně popsat poškození v předávacím protokolu a dále oznámit neúplnou či poškozenou zásilku prodávajícímu, který se zavazuje poskytnout kupujícímu veškerou součinnost potřebnou pro uplatnění práv vůči dopravci. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 

 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Poškození či zničení zboží či ztráta jeho součásti v důsledku nesprávného zacházení není důvodem reklamace.
  4. Ustanovení uvedená v čl. 7 OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
  5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  6. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou či po dohodě donést osobně na adresu sídla prodávajícího či do jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.
  7. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, označeno viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, součástí, dárku atd.), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo) a popř. kopii nákupního dokladu, volba způsobu vyřízení reklamace (viz níže). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
  8. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  9. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. ¨
  10. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

 

 • OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 

  1. Kupující bere na vědomí, že zboží vyrobené/upravené prodávajícím včetně jeho fotografií, stejně jako reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek jsou chráněna dle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o nekalé soutěži, v platném znění. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn vyrobit či nechat vyrobit kopie zboží či jej dál prodávat, stejně jako jakýmkoliv způsobem šířit či kopírovat reklamní materiály, fotografie, obrázky apod. Prodávající je oprávněn kdykoliv svůj případný souhlas odvolat.
  2. Uzavřením kupní smlouvy kupujícímu nevznikají žádná práva k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví (zejména k ochranným známkám, obchodní firmě, firemnímu logu) prodávajícího či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
  3. Kupující souhlasí s uveřejněním fotografií jím zakoupeného zboží na webu prodejce, internetu, propagačních materiálech apod., není-li výslovně stanoveno jinak. Kupující dále souhlasí s uveřejněním fotografií, které zaslal prodávajícímu – např. kupujícím upraveného zakoupeného zboží apod. Kupující je oprávněn odvolat svůj souhlas se zveřejněním.
  4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  7. Prodávající a kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o veškerých údajích a informacích („důvěrné“), které se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení kupní smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy a nejsou veřejně dostupné. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 504 a § 2985 občanského zákoníku v případě, že byly upozorněni na skutečnost, že konkrétní informace jsou předmětem obchodního tajemství.

 

 

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

  1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s platnými právními předpisy, tedy zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25.5.2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
  2. Prodávající je správcem osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Prodávající osobní údaje předá třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném splnění ke účelu jejich zpracování, tedy např. dopravcům, provozovatelům platebního styku, případně dalším subdodavatelům. Zpracovatel musí dodržovat ochranu osobních údajů minimálně ve stejné míře jako správce.
  3. Osobní údaje nebudou zpracovávány mimo území Evropské Unie.
  4. Zpracovávané osobní údaje, důvod a účel jejich zpracování
   1. Prodávající zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresu bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty a telefonní číslo.
  5. Účel, pro které prodávající osobní údaje zpracovává, je (i) vyřízení objednávky, (ii) zaslání zboží v rámci plnění kupní smlouvy a (iii) zasílání informačních e-mailů prodávajícím, a to zejména s aktuálními novinkami a akčními nabídkami.
  6. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je (i) plnění smlouvy včetně opatření před splněním smlouvy na žádost kupujícího, (ii) oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu a (iii) souhlas se zasíláním informačních e-mailů a zveřejněním fotografií, které kupující prodávajícímu zašle.
  7. Uchovávání a doba zpracování osobních údajů
   1. Prodávající zpracovává osobní údaje podle způsobu jejich získání buď v elektronické, nebo papírové podobě. Prodávající prohlašuje, že přijal potřebná technická a organizační opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich ohrožení, úniku či poškození.
   2. Údaje získané za účelem plnění smlouvy budou prodávajícím uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy, uplatnění nároků ze smlouvy (maximálně po dobu 10 let) a zákonných povinností souvisejících s uzavřenou smlouvou a jejím splněním, jako jsou účetní, daňové a další povinnosti, a to po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy.
  8. Údaje získané za účelem zasílání informačních emailů a zveřejnění fotografií na webu prodávajícího na základě souhlasu kupujícího budou prodávajícím uchovávány do okamžiku odvolání souhlasu kupujícím.
  9. Na webu provozovaném prodávajícím jsou třetími stranami (jedná se zejména o Google a Facebook) používány soubory cookies, které ukládají webové stránky prodávajícího na zařízení kupujícího a umožňují použití záznamů o návštěvě webových stránek prodávajícího k měření a cílení reklamy. Tím, že kupující používá webové stránky s prohlížečem, v němž jsou nastavené cookies, souhlasí s jejich užitím. Prodávající nespojuje informace z cookies s kupujícím jako konkrétním uživatelem. Preference ohledně cookies je možné nastavit v rámci prohlížeče kupujícího, kde je lze i úplně zakázat a vymazat.
  10. Kupující má ohledně osobních údajů zejména následující práva: (i) právo přístupu ke svým osobním údajům zahrnující právo vyžádat si od prodávajícího potvrzení o tom, zda osobní údaje spravuje a pokud ano, jaké, za jakým účelem, komu jsou předávány, jak dlouho budou uchovávány apod., (ii) právo na opravu či doplnění případných nepřesností, (iii) právo na výmaz, jestliže (už) není dán důvod pro jejich zpracování, (iv) právo vznést námitku (např. nesprávnosti či protiprávnosti uchovávání údajů), (v) právo na přenositelnost údajů – tj. v některých případech právo na získání svých osobních údajů od prodávajícího za účelem předání jinému správci, (vi) právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  11. Právo odvolat souhlas
   1. Pokud kupující nesouhlasí se zasíláním informačních emailů o novinkách a nabídkách, je oprávněn kdykoliv prodávajícímu oznámit svůj nesouhlas se zasíláním takových e-mailů. Nejjednodušším způsobem je využít odkaz obsažený v každém informačním emailu.
   2. Odvolání či neudělení takového souhlasu nemůže být důvodem pro neuzavření či neplnění smlouvy ze strany prodávajícího.
  12. Prohlášení kupujícího
   1. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Ochranou osobních údajů a porozuměl jejímu obsahu, zejména rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelu a důvodu tohoto zpracování, je si vědom svých práv vyplývajících z ochrany osobních údajů a s Ochranou osobních údajů souhlasí.
  13. V případě, že kupující požaduje doplňující informace, může se kdykoliv obrátit na prodávajícího, který mu je poskytne.

 

 

 • DORUČOVÁNÍ

 

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího, není-li stanoveno jinak.

 

 

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

  1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména s ustanoveními zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  2. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  4. Pokud vztah založený kupní smlouvou či související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů včetně předpisů práva EU.
  5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Poljanovova 3159, Praha 4, 14300, adresa elektronické pošty shop@v-plenkach.cz, telefon +420 732 118 427

 

 

V Praze, dne 12.03.2019